اطلاعیه بنی صدر و پاسخ به آنان

  1. اطلاعیه آقای بنی صدر
  2. جواب حسین دوانی به اطلاعیه آقای بنی صدر
  3. جواب آقای بنی صدر
  4. نظر آقای اکبر گنجی در باره قتل پیروز دوانی
  5. متن سخنان آقای امیر فرشاد ابراهیمی در باره قتل پیروز دوانی
  6. اطلاعیه آقای عبدالکریم لاهیجی در باره قتل های سیاسی عقیدتی (زنجیره ای)
  7. نظرهای دیگران  در باره قتل پیروز دوانی